Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Ćok“ Tkon

Novosti     Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Ćok“ Tkon
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Ćok“ Tkon
01.08.2017.

Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

-koja ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj
133/97),
-koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
-koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
-koja ima utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Uz prijavu na natječaj koja treba biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužni priložiti slijedeće:
-životopis– vlastoručno potpisan,
-dokaz o državljanstvu - domovnica,
-dokaz o stručnoj spremi - diploma,
-dokaz o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice

-dokaz da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13)
( uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
-vlastoručno potpisanu izjavu, kojom izjavljuju da za prijam u radni odnos ne postoje
zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13).
-liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
(liječnik opće prakse).
Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja mora biti ovjerena.
Izabrani kandidat za imenovanje pozvat će se prije sklapanja ugovora o radu, na prilaganje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a poslovi se obavljaju u punom radnom vremenu.
Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od dana objave, ( 1.kolovoza do 9.kolovoza 2017.)
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Dječji vrtić „Ćok“ Put Mrviska 3, s naznakom: „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARATI“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od  30 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića „Ćok“ Tkon

Predsjednica Julijana Jakovljev

natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja.docx