Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ćok do povratka odgojitelja(zamjena) s bolovanja

Novosti     Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ćok do povratka odgojitelja(zamjena) s bolovanja
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ćok do povratka odgojitelja(zamjena) s bolovanja
15.09.2020.

I. Raspisuje se natječaj za izbor odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Ćok
- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
-Radno iskustvo 1 godina

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
životopis,
domovnicu, 
dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), 
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), 
elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                          
 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08). 
IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu:  Put Mrviska 3 23212 Tkon,  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja „ Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Javna ustanova  Dječji vrtić „Ćok“-Tkon može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).
 
KLASA:601-05/20-01/03
URBROJ:2198/32-04-03-20-1
U Tkonu ,01.09.2020.                                            

 PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA                                                                                                                                           
 Branko Smoljan