Natječaj za izbor odgojitelja na 4 sata

Novosti     Natječaj za izbor odgojitelja na 4 sata
Natječaj za izbor odgojitelja na 4 sata
23.07.2021.

Raspisan je natječaj za izbor odgojitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata) u Dječjem vrtiću Ćok do 30.lipnja 2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 10. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ćok na 35. sjednici održanoj  16. srpnja 2021. donijelo je  

                                                                   O D L U K U

o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na  određeno  nepuno radno vrijeme( 4 sata) u Dječjem vrtiću Ćok do 30.lipnja 2022.

 

I. Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću Ćok

- 1 izvršitelj/ica  određeno nepuno radno  vrijeme ( 4 sata u poslijepodnevnim satima) 

 

UVJETI:  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,                odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja   

 -uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih  u članku 25.st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN10/97,107/07 i 94/13) ne starije od 6 mjeseci

 

II. Uz vlastoručno  potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

Životopis

domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić Ćok  Put Mrviska 3 23212 Tkon,  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja na nepuno radno vrijeme „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Natječaj je otvoren od 19. srpnja 2021. do 28. srpnja 2021.godine. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 


 

KLASA:601-05/21-01/01

URBROJ:2198/32-04-03-21-1

U Tkonu , 16. srpnja 2021.                                         PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA                                                                                                                                  

                                                                                                                     Branko Smoljan