Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ćok

Novosti     Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ćok
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ćok
29.07.2021.

Raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ćok.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“, broj: 76/1993., 29/1997., 47/1999., 35/2008. i 127/2019.), članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, broj: 10/1997., 107/2007., 94/2013. i 98/2019.), članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Ćok“ Tkon, KLASA: 601-02/13-01/7, URBROJ: 2198/32-13-2 i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ćok (KLASA:601-02/02-21-01, URBROJ: 2198/32-04-21-2, od 23. srpnja 2021., Dječji vrtić Ćok, Put Mrviska 3 23212 Tkon raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ćok

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, broj: 10/1997., 107/2007., 94/2013. i 98/2019.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/1997.) ispunjava i:

- uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ravnatelja (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)

- radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, broj: 10/1997., 107/2007., 94/2013. i 98/2019.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a poslovi se obavljaju u punom radnom vremenu.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) obvezno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja (u izvorniku ili ovjerenom presliku) :

- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor, odluka) kojim se dokazuje ostvaren radni staž u trajanju od najmanje 5 godina u djelatnosti predškolskog odgoja

- elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokazi mogu se dostaviti u i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/2017. i 98/2019.) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti u roku 8 dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za ravnatelja“, na adresu:

Dječji vrtić Ćok

Put Mrviska 3

23212 Tkon

Neuredne i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Osobe koje podnesu nepravodobnu i/ili neurednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Kandidati koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor i/ili provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati će biti obaviješteni o terminu održavanja razgovora i/ili provjere sposobnosti i vještina na dokaziv način, najmanje 5 (pet) dana prije termina.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Ćok kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj će se objaviti u Narodnim Novinama, na web stranici Dječjeg vrtića Ćok, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ćok i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Smoljan