Natječaj za pripravnika

Novosti     Natječaj za pripravnika
Natječaj za pripravnika
03.08.2021.

Raspisan je natječaj za pripravnika.

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2021. (KLASA:601-02/21-03/00216 URBROJ: 533-05-21-0002 od 13. travnja 2021. godine), članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 60. Statuta Dječjeg vrtića Ćok i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ćok sa 37. sjednice održane dana 23. srpnja 2021.godine raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto: odgojitelj/pripravnik (M/Ž)

Broj izvršitelja 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, mjera HZZ-a

Radno vrijeme: puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o

predškolskoj djeci

UVJETI: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i

posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,

107/07, 94/13 i 98/19)) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i

stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 – u daljnjem tekstu:

Pravilnik).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

- dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice)

- potpisanu izjavu o nepostojanju prepreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

- uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mj.)

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a ne starija od 6 mj.)

- potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ

- životopis.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona

o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017),

članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ćok i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ćok te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Ćok, Put Mrviska 3, 23212 Tkon sa naznakom: „Za natječaj za odgojitelja/pripravnika “

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja

izbora.

KLASA: 601-05/21-01/02

URBROJ: 2198/32-04-02-21-4

Tkon, 3. kolovoza 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Smoljan