Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu

Novosti     Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu
Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu
13.08.2021.

Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu Dječjeg vrtića Ćok.

DJEČJI VRTIĆ ĆOK

Put Mrviska 3

23212 Tkon

KLASA: 601-05/21-01/01

URBROJ: 2198/32-04-02-21-5

Tkon, 11. kolovoza 2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/1997., 107/2007. i 94/2013. i 98/2019.) i članka 62. Statuta Dječjeg vrtića Ćok, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ćok na svojoj 37. sjednici dana 23.srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta:

- SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme od 5 sati dnevno (25 sati tjedno), na određeno vrijeme od godinu dana, za rad na poslovima čišćenja, održavanja higijene objekta u Dječjem vrtiću Ćok.

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/1997., 107/2007., 94/2013. i 98/2019.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ćok, KLASA: 601-01/14-01/7, URBROJ: 2198/32-14-1.

Razina obrazovanja: OŠ, NKV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti:

- životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu /domovnica/osobna iskaznica - dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili druga odgovarajuća isprava)

- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci): a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013, 98/2019)

- vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (potvrda obiteljskog liječnika)

- elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Osim zamolbe, traženi dokazi mogu se dostaviti u i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije zasnivanja radnog odnosa.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/2017. i 98/2019.) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na informativni razgovor.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Ćok može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić Ćok, Put Mrviska 3, 23212 Tkon, sa naznakom „ Natječaj za spremač/ica“.

Natječaj će se objaviti 12 kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ćok i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ćok.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Branko Smoljan