Odluka o raspisivanju natječaja za edukacijskog rehabilitatora-defektologa

Novosti     Odluka o raspisivanju natječaja za edukacijskog rehabilitatora-defektologa
Odluka o raspisivanju natječaja za edukacijskog rehabilitatora-defektologa
13.08.2021.

Odluka o raspisivanju natječaja za edukacijskog rehabilitatora-defektologa Dječjeg vrtića Ćok.

DJEČJI VRTIĆ ĆOK

Put Mrviska 3

23212 Tkon

KLASA: 601-05/21-01/01

URBROJ: 2198/32-04-02-21-6

Tkon, 23.srpnja 2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/1997., 107/2007. i 94/2013. i 98/2019.) i članka 62. Statuta Dječjeg vrtića Ćok, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ćok na svojoj 37.sjednici dana 23. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA-DEFEKTOLOGA

za popunu radnog mjesta:

- DEFEKTOLOG/ICA - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2022., za rad na poslovima edukacijskog rehabilitatora u Dječjem vrtiću Ćok.

1. Raspisuje se natječaj za izbor edukacijskog rehabilitatora- defektologa u Dječjem vrtiću Ćok

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme( 6 sati tjedno)

UVJETI: - VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar edukacijske rehabilitacije, prof. rehabilitator, prof.defektologije, dipl.defektolog,

- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,

dokaz o hrvatskom državljanstvu,

dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25. st.3)

dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.

Osim zamolbe, traženi dokazi mogu se dostaviti u i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije zasnivanja radnog odnosa.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/2017. i 98/2019.) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapo... dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:https://branitelji.gov.hr/User...

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na informativni razgovor.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Ćok može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18). Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić Ćok, Put Mrviska 3, 23212 Tkon, sa naznakom „ Natječaj za edukacijskog rehabilitatora“.

Natječaj će se objaviti 12 kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ćok i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ćok.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Branko Smoljan