Natječaj za pedagoga

Novosti     Natječaj za pedagoga
Natječaj za pedagoga
25.01.2023.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto pedagog.

Dječji vrtić Ćok

Put mrviska 3 23212 Tkon

KLASA:601-05/23-01/01

UBROJ:2198-32-01-03

Tkon, 17.siječnja 2023.godine

 

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ćok od 17. siječnja 2023.g. i članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13,98/19 i 57/22)  raspisuje se

 

N A T J E Č A J

 

za  pedagoga   (VSS) – PRIPRAVNIK –    na određeno  puno radno  vrijeme –na rok od godinu dana

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97,107/07 i 94/13,98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN  133/97),

 

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 

1.Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

2.Dokaz o hrvatskom državljanstvu

3.Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13,98/19 i 57/22),

4.Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)

5.Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)

6. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja

7.Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

8.Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

9.Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za pedagoga  pripravnika     u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Ćok Put mrviska 3 23212 Tkon ili na e mail vrtića:cok.tkon@gmail.com

 

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Ćok može prikupljati ,  koristiti i  dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Natječaj je objavljen dana 18.siječnja 2023. godine na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Upravno vijeće Dječjeg vrtića  zadržava pravo poništiti ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili ne prihvaćanja.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ćok

Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Smoljan