Natječaj za edukacijskog rehabilitatora na određeno nepuno radno vrijeme

Novosti     Natječaj za edukacijskog rehabilitatora na određeno nepuno radno vrijeme
Natječaj za edukacijskog rehabilitatora na određeno nepuno radno vrijeme
20.09.2023.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto edukacijskog rehabilitatora

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 59. Statuta Dječjeg vrtića Ćok i Odluke Upravnog vijeća od 19. rujna 2023. godine, Upravno vijeće, raspisuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 EDUKACIJSKI REHABILITATOR - 1  izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Ćok,  na određeno nepuno radno vrijeme( 6 sati tjedno) do 30. lipnja 2024. godine.

Uvjeti su: VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar edukacijske rehabilitacije, prof. rehabilitator, prof.defektologije, dipl.defektolog, 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

-          životopis,

-          presliku dokaza o  stručnoj spremi,

-          elektronički zapis od HZMO,

-          uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika kod obiteljskog liječnika

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja,

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,

-          potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,

-          izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),

-          dokaz o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju  priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok, Tkon zadržava  pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Ćok, Tkon može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podatak i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-EDUKACIJSKI REHABILITATOR“, potrebno je dostaviti poštom ili e- mailom cok.tkon@gmail.com, odnosno  na adresu Dječji vrtić Ćok Put mrviska 3 23212 Tkon.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 20.rujna 2023.g i važi do 27. rujna  2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ćok, Tkon (www.djecjivrticcok.hr) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ćok.