Natječaj za pedagoga

Novosti     Natječaj za pedagoga
Natječaj za pedagoga
01.02.2024.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto pedagog.

DJEČJI VRTIĆ ĆOK

PUT MRVISKA 3

23212 TKON

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ćok 2321 Tkon donosi

Odluku o raspisivanju

 

JAVNOG NATJEČAJA

za radno mjesto

 

-          STRUČNOG SURADNIKA- PEDAGOGA (m/ž) – (1) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme- 1.godina /puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

UVJETI:

 

          Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)- profesor pedagogije ili diplomirani pedagog (VSS) odnosno magistar pedagogije

 

 

Kandidati prilažu u preslici:

1.         zamolba (vlastoručno potpisana)

2.         životopis

3.         presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

5.         potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu ne starije od 90  dana

6.         uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 90 dana

a.         uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b.         uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

7.         potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu

izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 90 dana

8.         liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 90 dana

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

(Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Upravno vijeće zadržava mogućnost poništenja natječaja bez obrazloženja. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren 31.1.2024.g do 9.2.2024. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu

DJEČJI VRTIĆ ĆOK  Put mrviska 3 23212 Tkon s naznakom „za natječaj“. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Smoljan